Archive: อุทยานแห่งชาติตาดหมอก

by Administrators - 20 January 2560

อุทยานแห่งชาติตาดหมอก อ.เมือง เพชรบูรณ์

อุทยานแห่งชาติตาดหมอก มีพื้นที่โดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นต้นน้ำของห้วยน้ำดำ ห้วยผึ้ง ห้วยกกไฮ ฯลฯ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำป่าสัก และลุ่มน้ำชี ซึ่งมีแนวป่าเดียวกันกับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ นอกจากผืนป่าที่สมบูรณ์แล้ว...